Internet Relay Chat

« English »

cập nhật: 2023-04-09
(mở công)

Có một loài điện tín khủng long tên là IRC.

Đây là giao thức đầu tiên thiết kế dành riêng cho việc nhắn tin tức thời, ra đờì vào khoảng 28 năm sau mạng trực tuyến (internet). Dù nó không có các tính năng hữu dụng như XMPP, rất nhiều cộng đồng vẫn đang sử dụng IRC ví dụ như #suckless, #bitcoin, #monero….

Cổng IRC này tên là birc.trung.fun và chỉ dành cho các địa chỉ @trung.fun tất cả các địa chỉ XMPP hợp lệ. Bạn cũng chẳng cần tài khoản cố định để dùng dịch vụ này. Bạn có thể dùng cái webchat.

Phần mềm hầu dịch vụ này là Biboumi.

» Biboumi «

Phát triển và bảo trì bởi Louuiz, tôi xét thấy phần mềm đã hoàn tất.

Sử dụng dịch vụ này rất dễ. Ví dụ: bạn muốn tham gia sảnh #monero trên irc.libera.chat, địa chỉ cho sảnh này sẽ là:


    xmpp:#monero%irc.libera.chat@birc.trung.fun?join     

Bạn cũng có thể tham khảo tài liệu từ Biboumi.

Khi cần trợ giúp, bạn có thể tham gia vào sảnh:


    xmpp:tràđá@hall.trung.fun?join     

Hoặc liên lạc tôi.

~*~